เกี่ยวกับหลักสูตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปรัชญา

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับความต้องการภาครัฐ ภาคเอกชน และสภาวะแวดล้อมความเป็นพลวัตรสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน และสภาวะแวดล้อมความเป็นพลวัตรสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อปลูกฝังการเป็นนักบริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

          สร้างมหาบัณฑิต ด้วยความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

พันธกิจ

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ได้ดำเนินการดังนี้

  • ด้านการผลิตบัณฑิต สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพคิดเป็น ทำเป็น สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเป็นระบบ มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ
  • ด้านการวิจัย สร้างงานการวิจัยเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานชุมชนและประเทศชาติ
  • ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริu3617 มและสนับสนุนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

          ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา มีจิตสาธารณะ เคารพความแตกต่าง

ที่ตั้งและอาคารสถานที่

          ในด้านอาคารสถานที่และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงห้องเรียน เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และแบบศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้สถานที่ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้พัฒนาทักษะด้วยตนเองที่วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 ชั้น 6 และชั้น 7 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ห้องพักอาจารย์ประจำ ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดที่อาคาร 1 ชั้น 5 และ ชั้น 6 สำหรับห้องพักผู้บริหารจัดที่อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 1605 ห้อง 1606 และห้อง 1607 ห้องเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ชั้น ห้อง Learning Center ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอาคาร 1 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 5-7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 4ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 6ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตามเกณฑ์มาตรฐาน