โครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดเป็นไปตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต พ.ศ. 2549 ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ (Plan A : Thesis)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต*
หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ (Plan B : Non – Thesis)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต*
หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

การศึกษาตามแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า

หมวดวิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิชาที่จัดสอนโดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรวม ของหลักสูตร ประกอบด้วย
วิชา รัฐ สังคมกับสิ่งแวดล้อม
วิชา ภาษาอังกฤษแบบเข้มทางสังคมศาสตร์
วิชา การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รายวิชาในหลักสูตร และรายละเีอียดแต่ละวิชา click