ความเป็นมาของหลักสูตร

ประวัติหน่วยงาน

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2539 จากปรัชญาของหลักสูตรฯที่เข้าใจถึงสังคมไทยซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่กระแสโลกาภิวัตน์ของการเมืองโลก คนไทยยุคใหม่เล็งเห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะด้านวิชาการสาขาต่างๆมากขึ้น พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับสูงที่ใช้เวลาการศึกษานอกเวลาทำงานโดยมุ่งเน้นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การบริหาร การจัดการ การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจการเมือง ตลอดจนคนรุ่นใหม่ควรเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งการทำงานในระบบราชการภาคธุรกิจ และ/หรือมีบทบาทในเวทีการเมือง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยหลักสูตรฯ เปิดการสอนภาคพิเศษนอกเวลาทำงาน/ราชการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และดำรงตนอยู่ภายในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเอง ประกอบกับการเรียนรู้ให้สามารถใช้เทคนิคและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตัดสินใจทางการบริหารงานปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเน้นการผลิตบุคลากรที่เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและติดตามตลอดจนต้องการเข้ามามีบทบาททางการเมือง การบริหารและการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริการจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้สามารถสร้างและบูรณาการความรู้ด้วยตนเองรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์ในการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในส่วนของสำนักงานหลักสูตรฯได้ย้ายไปที่อาคาร 1 ชั้น 5 ชั้น 6 จัดเพิ่มเติมห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสัมมนา ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องเรียนขนาดเล็ก ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนสำนักบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีห้องพักอาจารย์ประจำ ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ ห้องอเนกประสงค์ และสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์