รหัสวิชา

ความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตร

          ใช้อักษรย่อเรียกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทยว่า "รป." หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า "PA." นำหน้าตัวเลขทุก

รายวิชาในหลักสูตร

          จะใช้ตัวเลข 4 หลักตามหลังอักษรย่อ "รป." หรือ "PA." และให้มีความหมายดังต่อไปนี้
เลข 5800 ขึ้นไป หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 5100 ขึ้นไป หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 5200 ขึ้นไป หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลข 6000 หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลข 7000 หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอิสระ
คำอธิบายตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตของวิชา ชั่วโมงการบรรยายและการปฏิบัติ ปรากฏอยู่หลังรายวิชานั้นๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
เลขนอกวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงการบรรยายในชั้นเรียนต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการต่อชั่วโมง
เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชา ดังต่อไปนี้

  สัญลักษณ์ ค่าระดับ ความหมาย
 • A 4.0 ดีเลิศ (Excellent)
 • B+ 3.5 ดีมาก (Very Good)
 • B 3.0 ดี (Good)
 • C+ 2.5 ดีพอใช้(Fairly Good)
 • C 2.0 พอใช้ (Fair)
 • D+ 1.5 อ่อน(Poor)
 • D 1.0 อ่อนมาก(Very Poor)
 • F 0 ตก (Fail)

1.2 การให้สัญลักษณ์ F กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
1.2.1 นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก
1.2.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

1.3 ผลการประมวลความรู้โดยมีผลสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า รวมทั้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ กำหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
S หมายความว่า สอบได้
U หมายความว่า สอบไม่ผ่าน

1.4 นอกจากค่าระดับทั้ง 8 ระดับ ดังที่ได้กล่าวในข้อที่1.1. ในแต่ละรายวิชาสามารถ แสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย
W (Withdraw with permission) เพิกถอนโดยได้รับอนุญาต
I (Incomplete) การวัดผลไม่สมบูรณ์

1.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา
1.5.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
1.5.2 การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร นับเฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่สอบได้ลำดับขั้น 5 ขึ้นไปเท่านั้น

1.6 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ประเภท คำนวณได้ดังนี้ คือ
1.6.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค ให้คำนวณจากผลการศึกษาของ นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับต้องหารด้วยผลรวมของ หน่วยกิตของแต่ละวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
1.6.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงผลการสอบไล่ครั้งสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของแต่ละวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด

1.7 การสอบตก การเรียนซ้ำ การลาพักการศึกษา และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การสอบตก การเรียนซ้ำ การลาพักการศึกษา และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

1.8 การทำการสอบวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระการทำการสอบวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

1.9 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
1.9.1 ผู้ที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ต้องสอบได้ครบทุกวิชาที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
1.9.2 การสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
1.9.3 ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ต้องเป็นผู้สอบประมวลความรู้ ข้อเขียนผ่านครบทุกหมวดวิชา
1.9.4 หลักสูตรจัดสอบประมวลความรู้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1.9.5 การลงทะเบียนสอบทุกหมวดวิชาที่ได้กำหนดให้มีการสอบ ยกเว้น นักศึกษาที่สอบแก้ตัวจึงจะสอบเฉพาะหมวดวิชาที่สอบไม่ผ่าน
1.9.6 อธิการบดีเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
1.9.7 การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธาน อาจารย์ประจำในสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการ
1.9.8 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนในครั้งแรกไม่ผ่าน ลงทะเบียนและ สอบใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และในกรณีสอบประมวลความรู้ปากเปล่าไม่ผ่านให้ลงทะเบียนและเสนอขอสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาและไม่เกิน 5 ปี

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเมินจากการมีส่วนร่วมและพัฒนาทาง การเรียน การสอบรายวิชา งานมอบหมาย การสอบประมวลวิชา การสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งการทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละขั้นตอน ดำเนินการโดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 • ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อย กว่า 39 หน่วยกิต
 • ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ได้ระดับ S (ผ่าน)ในการสอบประมวลวิชาความรู้ข้อเขียนและสอบประมวลความรู้ ปากเปล่า
 • ได้ระดับ S(ผ่าน) ในการสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก) โดยการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ฉบับสมบูรณ์นำส่งมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
 • ได้ระดับไม่ต่ำกว่า 3.00 ในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาแผน ข)
 • ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (สำหรับนักศึกษาแผน ก)
 • ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกำหนด
 • ไม่มีพันธะใดๆกับมหาวิทยาลัย