คณาจารย์ผู้สอน

รายชื่ออาจารย์ประจำในหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย สุวรรณกิจบริหาร

 • Ph.D. Public Administration Indiana University , U.S.A. 1968
 • M.P.A. Economics and Social Administration London School of Economics,U.K. 1961
 • ธ.บ. กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2487

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร

 • D.Phil (Development Management) Cambridge University, U.K.
 • M.Phil (Development Studies) Cambridge University, U.K.
 • M.P.A. (Public Policy) National Institute of Development Administration
 • ร.บ., น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร เฟื่องจันทร์

 • Ph.D. Policy Analysis State University of New York at Albany , U.S.A. 1988
 • รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2512
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2509

 

ผศ.ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร

 • Ph.D. Public Administration University of North Texas , U.S.A. 1988
 • M.S.S. International Laws The University of Mississippi , U.S.A. 1980
 • น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515

 

ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล

 • ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
 • ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
 • ศ.บ. เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2518

 

ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์

 • Ph.D. Political Science Marathwada University, India1992
 • M.A.. Political Science Panjab University ,India 1986
 • Mini-M.B.A บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
 • พธ.บ. มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2527

 

ดร. เกรียงชัย ปึงประวัติ

 • Doctor of Area Studies, บัณฑิตวิทยาลัยอาณาบริเวณเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ร.ม.(การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดร.รัชยา ภักดีจิตต์ิ

 • Ph.D.(Public Administration), Ramkhamhaeng University ( 2550)
 • Master of Public and Private Management , NIDA (2540)
 • Master of Nursing Science , Chaingmai University (2534)