คณาจารย์ผู้สอน

รายชื่ออาจารย์ประสานงานในหลักสูตร

อาจารย์ เลอลักษณ์ ชูสิน

  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รป.ม. (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

อาจารย์ ภัสร ลีลาแสงสาย

  • ศศ.บ. (มนุษย์ศาสตร์- สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี