คณาจารย์ผู้สอน

รายชื่อคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์

 • Ph.D. Public Administration Kansas University, U.S.A. 1982
 • M.P.A. Public Administration Wayne State University, U.S.A. 1968
 • M.Phil. Political Science Kansas University, U.S.A. 1977
 • ร.บ. การฑูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2506

 

รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ประเสริฐศรี

 • Ph.D. Public Administration The University of Mississippi , U.S.A. 1982
 • M.A. Political Science University of Arkansas , U.S.A. 1975
 • B.A. Government University of Texas , U.S.A. 1974

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร

 • D.Phil (Development Management) Cambridge University, U.K.
 • M.Phil (Development Studies) Cambridge University, U.K.
 • M.P.A. (Public Policy) National Institute of Development Administration
 • ร.บ., น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

 • Ph.D. Political Science Waseda University, Japan 2004์
 • อ.ม.ประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528์
 • Diploma Local Government Institute of Developing Economics,Tokyo,Japan 1992
 • ร.บ.การเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2524 ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย สุวรรณกิจบริหาร

 • Ph.D. Public Administration Indiana University , U.S.A. 1968
 • M.P.A. Economics and Social Administration London School of Economics,U.K. 1961
 • ธ.บ. กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2487

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร เฟื่องจันทร์

 • Ph.D. Policy Analysis State University of New York at Albany , U.S.A. 1988
 • รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2512
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2509

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร

 • Ph.D. Political Science University of London, U.K. 1992
 • M.A Political Science University of Wisconsin Medison, U.S.A. 1983
 • ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

 • Ph.D. (Public Policy Analysis & Administration) Saint Louis University
 • Research Student (Political Science) Kyushu University
 • MPA (Public Administration/MIS) Kentucky State University
 • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารงานตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ดำริชอบ

 • D.P.A. (Public Administration) University of the Phlippines, Phlippines
 • M.A. (Political Science) University of Daytion, Ohio, U.S.A.
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ร.บ. (เกียรตินิยม) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดร. ชวลิต หมื่นนุช

 • พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.Sc. (Community College) Pittsberg State University, U.S.A.
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง